Organització i Càrrecs

Com ens organitzem?

L’òrgan de govern de l’ACCA és l’Assemblea General, formada per totes les persones membre de l’Associació. Com a mínim un cop l’any es convoca una Assemblea General Ordinària on es prenen els acords i decisions pertinents (definició de les línies generals de treball , aprovació de pressupostos, quotes, control d’activitat i renovació de càrrecs de les Juntes entre d’altres temes).

La Junta de Govern és l’equip de persones voluntàries que es reuneix periòdicament per a tractar i desenvolupar els temes en curs, en relació amb les tasques i objectius de l’ACCA, com també discutir o plantejar noves línies d’actuació. Aquesta Junta està liderada per Coordinació.

Els Grups de Treball i Comissions de l’ACCA elegeixen una o dues representants, aquestes entrarien a formar part de la Junta de Govern com a vocal o vocalia.

Una presència molt important en l’ACCA és la figura de la persona delegada, una representant de cada una de les Universitats que imparteixen el grau de ciències ambientals, la funció de la qual es basa en que per a poder donar resposta a les necessitats de les estudiants, necessitem conèixer les opinions, propostes i queixes d’aquestes.

La Junta Permanent és on rauen els càrrecs de caire més institucional com Presidència, Tresoreria i Secretaria; i té un objectiu més formalitzador de l’Associació.