Els estudis en Ciències Ambientals

A Catalunya, hi ha una gran pluralitat d’estudis que ofereixen coneixements relacionats amb el medi ambient (formació professional, graus universitaris, estudis de postgrau, titulacions pròpies…).

D’entre aquestes, la formació que aborda explícitament la relació entre el medi natural i el social de forma central i més comprensiva és el Grau en Ciències Ambientals, una titulació que s’ofereix a tres centres públics del nostre territori.

Es tracta, com la majoria d’estudis universitaris, d’un programa de 4 anys de durada, plenament adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Els estudis de Grau en Ciències Ambientals es caracteritzen per la seva transdisciplinarietat. Aborden l’espai de coneixement i debat de les Ciències Ambientals des d’una visió holística i crítica, i amb múltiples perspectives: tècnica, política, social, econòmica, natural, analítica, etc.

Què són les Ciències Ambientals?

Més informació

CARACTERÍSTIQUES DEL GRAU

Com la majoria de graus universitaris a l’Estat espanyol, el conjunt dels estudis de Grau en Ciències Ambientals comprèn una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System, el sistema de còmput estàndard de la UE), repartits en 4 cursos de 60 crèdits cadascun. Al llarg d’aquests 4 anys, els estudiants han de completar un conjunt d’assignatures obligatòries (majoritàriament concentrades en els 3 primers cursos) i un altre grup d’assignatures d’elecció optativa (majoritàriament al 4t curs). El contingut de les assignatures obligatòries i les temàtiques que s’ofereixen en les optatives són un dels trets diferencials més rellevants de cada universitat. Tanmateix, totes ofereixen una combinació de formació bàsica en les següents disciplines: ciències experimentals generals (matemàtiques, física, química, biologia i geologia), ciències experimentals del medi natural (edafologia, ecologia, hidrologia, climatologia i ciència atmosfèrica, etc.) i ciències socials (sociologia, economia, ciències polítiques, dret, geografia, etc.). A mesura que s’avança en la formació, i sobretot de cara a les assignatures optatives, els continguts aborden àrees de coneixement més transversals i aplicades a problemes concrets, amb una gran diversitat de temàtiques i àmbits (gestió i planificació del territori, enginyeria ambiental, evaluació i control de la contaminació, gestió de sistemes ecològics, polítiques econòmiques ambientals, auditories ambientals, mesures d’ecoeficiència, ordenació del territori i del paisatge, educació i comunicació ambiental, sistemes d’informació geogràfica i tècniques cartogràfiques, etc.). La culminació dels estudis s’assoleix amb el Treball de Fi de Grau, un projecte d’especial rellevància on cada estudiant, de forma individual o col·lectiva, aplica els coneixements adquirits al llarg de la carrera sobre un cas d’estudi concret.

Un cop superats amb èxit tots els crèdits i requisits necessaris, les estudiants del grau reben el títol de Graduat en Ciències Ambientals, que dóna accés al mercat laboral com a professionals reconegudes -l’ambientòleg o ambientòloga- així com a estudis de postgrau.

Quines sortides professionals té?

Què fa un ambientòleg o una ambientòloga?
Més informació

ON CURSAR EL GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS

El Grau en Ciències Ambientals s’ofereix al nostre territori a tres centres diferents:

 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Universitat de Girona (UdG)
 • Universitat de Barcelona (UB)

CC_UAB_logo
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

 • Tipus d’universitat: pública
 • Titulacions que ofereix: Grau en Ciències Ambientals i Grau en Ciències Ambientals + Geografia (doble titulació)
 • Facultat: Facultat de Ciències
 • Localitat: Campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Consultar més informació >>


UNIVERSITAT DE GIRONA

 • Tipus d’universitat: pública
 • Titulacions que ofereix: Grau en Ciències Ambientals i Grau en Biologia + Ciències Ambientals (doble titulació)
 • Facultat: Facultat de Ciències
 • Localitat: Campus de Montilivi (Girona)

Consultar més informació >>


UNIVERSITAT DE BARCELONA

 • Tipus d’universitat: pública
 • Titulacions que ofereix: Grau en Ciències Ambientals
 • Facultat: Facultat de BIOLOGIA
 • Localitat: Campus de Pedralbes (Barcelona)

Consultar més informació >>

ACCÉS ALS ESTUDIS

L’accés al Grau en Ciències Ambientals es realitza a través del sistema de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya, que serveix tant per a les universitat públiques catalanes (UB, UAB i UdG) com per altres centres. D’entre les diferents vies d’accés, la més habitual és a través de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), la nota mitjana de les quals es pondera amb la mitjana acadèmica de Batxillerat per obtenir la nota d’accés, de validesa indefinida, amb valors d’entre 5 i 10.
A la nota d’accés cal sumar-hi, si s’escau, les notes de les matèries de fase específica de les PAU, degudament ponderades, que computin de cara al grau en qüestió. El resultat d’aquest càlcul dóna la nota d’admissió (amb valors d’entre 5 i 14), que és la que es compara amb la nota de tall de cada universitat i estudis per tal de determinar si un estudiant és acceptat. Les matèries específiques que ponderen pel Grau en Ciències Ambientals són Biologia, Ciències de la Terra i mediambientals, Física, Matemàtiques i Química (amb coeficient 0,2) i Electrotècnia i Tecnologia industrial (amb coeficient 0,1).

Les notes de tall en primera assignació (la inicial, al juny; posteriorment solen rebaixar-se lleugerament) del curs 2016/2017 van ser les següents:

 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 8.74%
 • Universitat de Barcelona (UB) 8.88%
 • Universitat de Girona (UdG) 7.25%
 • Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 5%
Les notes de tall per als dobles graus, lleugerament superiors, van ser les següents:
 • UdG – Ciències Ambientals + Biologia 10.32%
 • UAB – Ciències Ambientals + Geologia 8.73%
Prenent una mica més de perspectiva, la qual cosa pot ser interessant en alguns casos, el quadre següent mostra les notes de tall en primera assignació del 2014 al 2017:
Universitat Grau 2014/15 2015/16 2016/17
UAB Ciències Ambientals 8,81 8,90 8,74
Ciències Ambientals + Geologia 9,51 8,24 8,73
UdG Ciències Ambientals 6,71 6,94 7,25
Ciències Ambientals + Biologia 9,89 10,24 10,32
UB Ciències Ambientals 8,77 9,04 8,88
UVic-UCC Ciències Ambientals + Tecnologia i gestió alimentària 5,00 5,00 5,00

Les notes de tall del curs 2018/2019 les podeu trobar en el següent link: http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/llistes_i_notes/

PER QUÈ ESTUDIAR EL GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS

Prenent una mica més de perspectiva, la qual cosa pot ser interessant en alguns casos, el quadre següent mostra les notes de tall en primera assignació dels últims tres anys:

Entre el medi i la societat: un espai apassionant

Les Ciències Ambientals aborden uns temes que són profundament interessants, que són al centre dels majors problemes que haurem de resoldre en un futur proper i pels quals val la pena estudiar i treballar.

Una professió reconeguda i de futur: l'ambientòleg o ambientòloga

Els graduats en Ciències Ambientals esdevenen ambientòlegs i ambientòlogues, els professionals del medi ambient. Amb una visió holística i una sòlida formació, el seu prestigi en el mercat laboral s’ha consolidat de la mà d’un col·legi professional propi, el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.
Què fan i com se’n surten els ambientòlegs o ambientòlogues?

Una professió reconeguda i de futur: l'ambientòleg o l'ambientòloga

Els estudis en Ciències Ambientals són relativament joves, però 20 anys de formació han consolidat la titulació i han donat lloc a una comunitat familiar molt implicada i crítica, hereva de les lluites inicials per la homologació de la llicenciatura.
Descobreix més sobre la creació col·lectiva de la titulació i de la història d’aquests estudis