• Tipus d’universitat: pública
 • Titulacions que ofereix: Grau en Ciències Ambientals i Grau en Ciències Ambientals + Geografia (doble titulació)
 • Facultat: Facultat de Ciències
 • Localitat: Campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Dades bàsiques (grau)

Places anuals

Nota d'accés mitjana dels estudiants

Any inici dels estudis

%

Rendiemtns dels estudiants (crèdits superats/matriculats)

Nota de tall

Dades bàsiques (doble grau)

Places anuals

Any inici dels estudis

Nota de tall

Presentació

La creació de la titulació de Ciències Ambientals a la UAB l’any 1992 es va desenvolupar en un moment de canvi global on la visualització de la magnitud dels problemes ambientals i les estratègies de canvi a escala planetària es van posar de manifest en la primera Cimera de la Terra de Rio de Janeiro. La UAB va realitzar una aposta innovadora amb visió de futur articulant la primera titulació de Ciències Ambientals de l’Estat. El resultat d’aquest esforç ha estat la formació de més de mil ambientòlegs que, amb el seu treball en els àmbits de la recerca, la gestió, la tecnologia o l’educació, han aportat i aporten millores permanents a la relació home i entorn. Les especificitats de la UAB en relació al Grau en Ciències Ambientals són:

 • Primera universitat espanyola en implantar Ciències Ambientals l’any 1992, per tant és la que té més experiència.
 • Es una universitat de referència internacional.
 • Al pla d’estudis hi ha un equilibri entre les ciències experimentals i les ciències socials.
 • Formació global i interdisciplinar.
 • Professorat reconegut i expert.
 • Continuïtat amb un Màster Oficial de Ciència i Tecnologia Ambientals.
 • Qualitat i un programa de Doctorat.
 • Disposa d’un dels millors centres de recerca internacionals en ciències ambientals: l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA).

Pel que fa la doble titulació de Grau en Ciències Ambientals + Geologia:

 • És la primera universitat de Catalunya i una de les primeres d’Espanya en oferir la doble titulació.
 • Ofereix formació global i interdisciplinari, amb un pla d’estudis innovador, transversal que combina les ciències experimentals amb les ciències socials.
 • Prioritza l’aprenentatge pràctic sobre el terreny i el laboratori.
 • Disposa de professorat reconegut i expert en ciències de la Terra i del medi ambient.
 • La UAB és una universitat de referència internacional amb un campus universitari ubicat en un entorn verd i amb multiserveis.
 • Permet la continuïtat amb estudis de Màster i Doctorat en un dels millors centres de recerca internacionals en ciències ambientals: l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i el Departament de Geologia.

Pla d’estudis

El grau en Ciències Ambientals a la UAB té una durada de quatre anys amb una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS. La titulació té un programa de pràctiques en empresa i diversos programes d’intercanvi amb un gran nombre d’universitats d’àmbit internacional. El quart curs es dedica al Treball de Fi de Grau (15 crèdits) i a les assignatures optatives (45 crèdits) en base a tres itineraris diferents: Governança Ambiental, Anàlisi i Gestió Territorial, i Tecnologia Ambiental. L’estructura del grau és la següent :

 • 1r Curs: Matemàtiques, Física, Microbiologia, Medi Ambient i Societat, Química, Geologia, Fisiologia Vegetal i Botànica, Usos Humans del Sistema Terra.
 • 2n Curs: Introducció al Dret, Equilibri Químic i Instrumentació, Estadística, Zoologia, Cartografia i Fotointerpretació, Física de les Radiacions i de la Matèria, Dret Ambiental, Economia Ambiental i dels Recursos Naturals, Hidrologia Superficial i Subterrània, Administració i Polítiques Ambientals.
 • 3r Curs: Gestió i planificació dels Recursos i del Territori, Ecologia, Química de la Contaminació, Ciència del Sòl, Avaluació Ambiental de Plans, Programmes i Projectes, Fonaments d’Enginyeria Ambiental, Epidemiologia Ambiental i Gestió de Riscs, Meteorologia i Climatologia.
 • 4t Curs: Treball de Fi de Grau, Assignatures Optatives.

Les assignatures optatives que s’ofereixen són les següents:

 • D’interès general: Pràctiques Externes, Oceanografia, Modelització Ambiental, Toxicologia, Genètica Ambiental, Fisiologia Vegetal Ambiental, Temes de Ciència Actual, Panorama de Temes de Ciència Actual.
 • Menció en Governança Ambiental: Energia i Societat, Educació i Comunicació Ambiental, Negociació Ambiental, Economia Territorial, Institucions i Polítiques Mediambientals a l’Àmbit Internacional, Dret Administratiu, Política Econòmica Ambiental.
 • Menció en Anàlisi i Gestió Territorial: Modelització i Anàlisi de la Informació Geogràfica, Desenvolupament i Ordenació dels Paisatges Rurals i Urbans, Geografia del Litoral, Anàlisi de la Vegetació, Ecologia Aplicada, Geologia Ambiental, Processos Geològics Externs.
 • Menció en Tecnologia Ambiental: Eines de Gestió Ambiental a Empreses i Administració, Microbiologia Ambiental, Monitorització de la Qualitat Ambiental, Energies Renovables i No Renovables, Gestió, tractament i valorització de Residus, Tecnologies Netes i Efluents Industrials, Tractament i Gestió d’Aigües Urbanes i de Consum, Avaluació i Determinació de Paràmetres Químics i Ambientals.

Pla d’estudis (doble titulació de Geologia + Ciències Ambientals)

La doble titulació té una durada de 5 anys i una càrrega lectiva de 329 crèdits ECTS (18 dels quals d’assignatures optatives). Al llarg dels diferents cursos es van combinant assignatures del Grau de Ciències Ambientals i assignatures del Grau de Geologia, cursant-les simultàniament però sense cap solapament d’horaris. Al darrer curs es realitza un Treball de Fi de Grau comú que permet integrar els coneixements de les dues titulacions. L’estructura del doble grau és la següent :

 • 1r Curs. Matemàtiques, Física, Introducció al Dret, Medi Ambient i Societat, Química, Fisiologia Vegetal i Botànica, Usos Humans del Sistema Terra, Dret Ambiental, Fonaments de Geologia
 • 2n Curs. Planeta Terra, La Vida a la Terra, Sistemes d’Informació Geogràfica, Microbiologia, Equilibri Químic i Instrumentalització, Estadística, Hidrogeologia, Cristal·lografia, Treball de camp de Geologia, Regional, Economia Ambiental i dels Recursos Naturals, Física de les Radiacions i de la Matèria
 • 3r Curs. Estratigrafia, Paleontologia I, Geomorfologia I, Sedimentologia, Paleontologia II, Geomorfologia II, Administració i Polítiques Ambientals, Fonaments d’Enginyeria Ambiental, Mineralogia, Cartografia Geològica
 • 4t Curs. Petrologia Ígnia, Geologia Estructural I, Petrologia Sedimentària, Gestió i Planificació dels Recursos i del Territori, Avaluació Ambiental de Plans, Programes i Projectes, Epidemiologia Ambiental i Gestió de Riscos, Geologia Estructural II, Treball de camp de Geologia dels Pirineus, Optatives
 • 5è Curs. Ecologia, Química de la Contaminació, Ciències del Sòl, Meteorologia i Climatologia, Petrologia Metamòrfica, Mètodes Geofísics, Treball de Camp de Geologia del Massís Ibèric, Optatives, Treball de Fi de Grau

 

Contingut multimèdia

 

Contacte

Coordinació de Ciències Ambientals de la UAB – coordinacio.ciencies.ambientals@uab.cat

Enllaços d’interès