• Tipus d’universitat: pública
  • Titulacions que ofereix: Grau en Ciències Ambientals
  • Facultat: Facultat de Biologia
  • Localitat: Campus de Pedralbes (Barcelona)

Dades bàsiques (grau)

Places anuals

Any inici dels estudis

Nota de tall

Presentació

El grau en Ciències Ambientals te un marcat contingut multidisciplinari, atorgant als titulats la formació adequada per abastar els problemes ambientals des de diversos àmbits del coneixement. Els futurs graduats adquiriran coneixements sobre els aspectes teòrics i pràctics de les Ciències naturals i socials així com les eines necessàries per aplicar-los a la pràctica. El perfil general del grau en Ciències Ambientals s’orienta cap a la formació de professionals amb una visió multidisciplinària i global de la problemàtica ambiental, enfocada des de diversos sectors del coneixement. El titulat en Ciències Ambientals serà capaç, des d’aquesta visió àmplia, de coordinar els treballs d’especialistes en diferents àrees. Els ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de grau en Ciències Ambientals proporcionen una formació adequada en els aspectes científics, tècnics, socials, econòmics i jurídics del medi ambient. Això és així perquè un bon professional del medi ambient ha de ser capaç de tractar la problemàtica ambiental amb rigor i de forma interdisciplinària, d’acord amb la complexitat del seu àmbit de treball, tenint en compte la resta de les problemàtiques socials i econòmiques de la nostra societat. Aquest grau forma professionals amb una orientació específic cap a: la conservació i gestió del medi i els recursos naturals, la gestió ambiental en les empreses i administracions i la qualitat ambiental en relació amb la salut de l’ecosistema (incloent a l’home) sota la perspectiva de la sostenibilitat i del canvi global.

Pla d’estudis

Els crèdits estan distribuits, segons tipus de matèria, en:

  • Formació bàsica (FB) – 60 ECTS
  • Obligatòria (OB) – 126 ECTS
  • Optativa (OT) – 42 ECTS
  • Treball de fi de grau obligatori – 12 ECTS

Les assignatures es distribueixen al llarg dels 4 cursos: Microsoft PowerPoint - G1032_Ciencies_Ambientals-corr.pptLes assignatures optatives:

 

Menció Gestió del Medi Natural Menció Tecnologia Ambiental
Tercer any/segon semestre
Biologia animal aplicada

Biologia vegetal aplicada

Sistemas de gestió ambiental

Biotecnologia ambiental

Quart any/primer semestre
Gestió forestal

Gestió de fauna

Gestió del sistema litoral

Gestió d’espècies nocives

Instruments jurídics

Valorització i emmagatzematge de residus industrials

Contaminació acústica i electromagnètica

Tractament i usos de l’aigua

Gestió energètica

Instruments jurídics

Quart any/segon semestre
Gestió integrada de conques

Gestió d’espais naturals protegits

Restauració ambiental

Diagnosi del canvi climàtic

Hidrologia subterrània i superficial

Valorització i tractament de residus municipals i agropecuaris

Emmagatzematge i impacte ambiental de residus

Diagnosi del canvi climàtic

Hidrologia subterrània i superficial

 

 

Contacte

Coordinadora de titulació de la UB – Margarita Menéndez López – mmenendez@ub.edu

Enllaços d’interès